Generalforsamlingen afholdes fredag d. 24. marts 2023 klokken 19.00 på Havnepladsen 39, 5900 Rudkøbing, Danmark
 
§5 – GENERALFORSAMLINGEN
Stk.1 – Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar. Datoen for den ordinære
generalforsamling offentliggøres med individuel kontakt til de enkelte medlemmer via e-mail el. lign,
med 4 ugers varsel.
Indkaldelsen skal indeholde følgende dagsorden:
– Valg af ordstyrer.
– Valg af referent.
– Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse.
– Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
– Indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer.
– Fastsættelse af kontingent.
– Godkendelse af budget.
– Valg af bestyrelse:
1. på lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlem
2. på ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer
– Valg af første og anden suppleant.
– Valg af regnskabskontrollant.
– Eventuelt.
Stk.2 – Indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer skal medtages i indkaldelsen, hvorfor de
skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før datoen for generalforsamlingen afholdelse. Øvrige
indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen
print