print

§1 – Klubben

Klubben, hvis navn er ”Langelands Dykkerklub”, er stiftet d. 24/10 2013 og er hjemmehørende på Langeland.

§2 – Formål

Klubbens formål er at:

 • Fremme dykningen som en fritidsbeskæftigelse, blandt såvel unge som voksne, på og omkring Langeland.
 • Sikre medlemmerne gode dykkeroplevelser, et godt fællesskab, samt et højt sikkerhedsniveau omkring sporten.
 • Udforske og beskytte kulturspor og natur under vandet, herunder specielt skibsvragene, samt for så vidt muligt at støtte undervandsaktiviteter af kulturel og videnskabelig art.
 • Udbrede kendskabet til miljøet under vandet, specielt med fokus på farvandet omkring Langeland.
 • Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund (DSF), som er medlem af Confederation Mondial das Activites Subaquatiques (CMAS), Danmarks idræts Forbund (DIF). DSFs love, vedtægter og sikkerhedsregler er gældende klubben og dens medlemmer.

§3 – Medlemmer

Stk.1 – Som medlem kan optages enhver person som er uden mellemværende med en anden klub og som kan gå ind under følgende kategorier:

 • Aktivt juniormedlem til og med 17 år (kræver forældres/værges skriftlige tilladelse).
 • Aktivt seniormedlem fra 18 år.
 • Passive medlemmer.

Stk.2 – Som passivt medlem kan optages enhver, der ikke er aktiv i Langelands Dykkerklub. Passive medlemmer kan deltage i arrangementer i klubbens lokaler, men ikke deltage i den aktive udøvelse af sporten. 

Stk.3 – Medlemsrettigheder tillader:

 • Aktiviteter forenelige med typen af medlemskab og brug af udstyr.
 • For at opnå stemmeret kræves der 2 måneders fuldt medlemskab, samt at man fylder 18 år i indeværende år.
  Passive medlemmer har ikke stemmeret.
 • Valgbarhed for alle aktive medlemmer over 18 år. Endvidere kræves 2 måneders fuldt medlemskab.

Stk.4 – Forsikring:

Alle medlemmer er selv ansvarlige for at have en gyldig ulykkesforsikring, som dækker dem selv i forbindelse med dykning. I forbindelse med forældre/værges tilladelse til dykning med eller uden flaske for medlemmer under 18 år, kvitteres ligeledes for at medlemmet er forsikret tilstrækkeligt i forhold til klubbens aktiviteter.

Stk.5 – Eksklusion:

 • Den der skader klubbens omdømme, udviser grov usportslig optræden eller bryder klubbens sikkerhedsregler/vedtægter kan ekskluderes.
 • Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem efter forudgående indkaldelse til høring.
 • Ønskes et medlem ekskluderet af andre årsager end de førnævnte, kræver det enstemmighed i bestyrelsen.
 • Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan ankes til generalforsamlingen senest 14 dage efter at afgørelsen er ekskluderede i hænde. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal forkaste bestyrelsens beslutning.
 • Bestyrelsen skal informere alle aktive medlemmer om eksklusion.
 • Ved eksklusion tilbagebetales resterende indbetalt kontingent ikke.

Stk.6 – Medlemmers udstyr/effekter:

 • Medlemmers udstyr kan opbevares i klubben, under eget ansvar.
 • Klubbens forsikring dækker hverken bortkomst, tyveri eller beskadigelse på medlemmers udstyr.
 • Privat udstyr opbevaret i klubben skal mærkes tydeligt med navn.
 • Ingen medlemmer må benytte andres udstyr, opbevaret i klubben, uden forudgående aftale.

§4 – Kontingent

Stk.1 – Kontingentstørrelse fastsættes på den årlige generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling. Kontingent opkræves helårligt forud fra d. 1. januar. Uanset indmeldelsesdato, betales første år fuldt kontingent.

Stk.2 – Såfremt et medlem er i restance til klubben og ikke har afviklet sin gæld til klubben inden den årlige ordinære generalforsamling, medfører dette automatisk tab af medlemskab og andel i klubbens formue. Ved genindmeldelse betales eventuel tidligere restance.

Stk.3 – Ved udmeldelse tilbagebetales resterende indbetalt kontingent ikke.

Stk.4 – Kontingentstørrelser:

 • Aktivt juniormedlemskab: 300 kr. /år
 • Aktivt seniormedlemskab: 650 kr. /år
 • Passivt medlemskab: 100 kr. /år
 • Luft abonnement: 125 kr. /år

Stk.5 – Et DSF medlemskab kan til købes for det enkle medlem der måtte ønske at være aktiv dykker under DSF.

§5 – Generalforsamlingen

Stk.1 – Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar. Datoen for den ordinære generalforsamling offentliggøres med individuel kontakt til de enkelte medlemmer via e-mail el. lign, med 4 ugers varsel.

Indkaldelsen skal indeholde følgende dagsorden:

 • Valg af ordstyrer.
 • Valg af referent.
 • Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Godkendelse af budget.
 • Valg af bestyrelse.
  • På lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer
  • På ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af første og anden suppleant.
 • Valg af regnskabskontrollant.
 • Eventuelt.

Stk.2 – Indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer skal medtages i indkaldelsen, hvorfor de skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før datoen for generalforsamlingen afholdelse. Øvrige indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Stk.3 – Afstemninger:

 • Afstemning om kandidater til bestyrelsen og forhold der har væsentlig indvirkning på klubbens mål og bestemmelser, skal være anonym. Anden afstemning foretages ved håndsoprækning.
 • Alle valg, herunder vedtægtsændringer, afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
 • Er der mere end to kandidater til en post, afgøres valget ved absolut flertal. Opnås dette ikke i første runde, foretages der omvalg. Får en kandidat ikke absolut flertal ved omvalget, foretages der et nyt omvalg mellem de to kandidater, som har fået flest stemmer i anden valgrunde. Valget afgøres herefter ved almindeligt stemmeflertal.
 • Der kan stemmes ved fuldmagt, hvis man er forhindret i at deltage til generalforsamling
 • Der skal føres protokol, som underskrives af ordstyreren.

Stk.4 – Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når to bestyrelsesmedlemmer eller mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelsen skal ske med skriftlig angivelse af årsagen hertil, senest 30 dage efter, at der er fremsat ønske herom og med mindst 14 dages varsel.

§6 – Økonomi

Regnskabet skal forud for den årlige ordinære generalforsamling gennemgås af regnskabskyndig person. Regnskabsåret 1/1- 31/12.

§7 – Ledelsen

Stk.1 – Klubbens bestyrelse består af en formand, en kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer, Bestyrelsen at konstruere sig efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling. Samtidigt vælges for et år af gangen 2 suppleanter.

Stk.2 – Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne. Der skal afholdes mindst et møde hvert halvår. Der føres protokol over møderne. Bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt åbne, i forbindelse med eventuelle personsager, drøftes de i lukket forum. Protokollen offentligøres på klubbens lukkede Facebook gruppe, ønsker man det tilsendt pr. mail rettes der henvendelse til klubbens bestyrelse.

Stk.3 – Bestyrelsens beføjelser:

 • Bestyrelsen træffer beslutninger vedr. klubbens drift, herunder økonomi og investeringer.
 • Bestyrelsen kan til enhver tid skærpe reglerne i klubbens særlige sikkerhedsreglement for juniormedlemmer.
 • Der må ikke træffes beslutninger der resulterer i at klubben gældsættes.
 • Investeringer over 15.000,- skal godkendes ved afstemning på generalforsamling, og afgøres med alm. stemmeflertal. Ved indkomst fra fonde kan bestyrelsen overskride beløbet så længe det ikke går ud over klubbens beholdning.
 • Klubben hæfter kun for sine forpligtigelser med sin formue, bestyrelsesmedlemmerne eller klubbens medlemmer hæfter således ikke personligt.
 • Kassereren disponerer over klubbens bankkonti og fører medlemskartoteket.
 • Bestyrelsen kan vælge at lade en person/gruppe bestyre faste ansvarsområder så som aktiviteter, udflugter, udstyr, m.v. Regler for økonomi og sikkerhed udstikkes af bestyrelsen.

Stk.4 – Uenighed i bestyrelsen løses ved afstemning og afgøres med alm. stemmeflertal.

§8 – Dykning

Stk.1 – I klubben dykkes der efter de regler som ens certifikattype foreskriver, og alle aktiviteter under og over vand er på eget ansvar. Dykkerlederen kan dog til enhver tid skærpe sikkerhedsreglerne, hvis det findes nødvendigt.

Stk.2 – Ansvar for klubbens materiel påhviler brugerne jævnfør dansk rets almindelige erstatningsregler. Brugeren kan ikke stilles til ansvar for funktionsfejl på klubbens udstyr ved almindelig brug og grundet slidtage. Skade på eller bortkomst af klubbens materiel skal omgående indberettes til bestyrelsen.

Stk.3 – Dyk med juniormedlemmer:
Ved alle dyk i klubregi, hvor et eller flere juniormedlemmer deltager gælder følgende:

 • ALLE foreskrevne regler og sikkerhedsanvisninger skal overholdes.
 • Klubbens særlige sikkerhedsreglement for juniormedlemmer udarbejdes i samarbejde med bestyrelsen og klubbens instruktører. Ændringer i sikkerhedsreglementet viderekommunikeres straks efter vedtagelse til klubbens medlemmer.
 • Alle der dykker med juniormedlemmer har pligt til at være orienteret om de sikkerhedsregler der gælder for juniordykkere.

§9 – Vedtægternes forståelse/tvistigheder

Bestyrelsen afgør ethvert tvist-spørgsmål, der måtte opstå om fortolkning af klubbens love og vedtægter, og der kan træffes afgørelse for forhold, der ikke er nedfældet i disse. Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning på førstkommende generalforsamling.

§10 – Klubbens opløsning

Hvis klubben skal opløses skal mindst 2/3 af alle klubbens stemmeberettigede medlemmer stemme for en opløsning på en generalforsamling.

I tilfælde af klubbens opløsning, skal bestyrelsen realisere klubbens værdier og formue indsættes på en spærret konto i maksimalt 2 år. Hvis klubben ikke lever op indenfor 2 år skal beløbet gives til almennyttige formål indenfor dykning. Formålet besluttes på den opløsende generalforsamling.

Vedtaget på ordinær generalforsamling 05/04-2022